Protecció de Dades 

1. Política de privacitat

MUM’S MGZ informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
En aquest sentit, MUM’S MGZ garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

MUM’S MGZ té el deure informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, MUM’S MGZ serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn MUM’S MGZ informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de MUM’S MGZ, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per MUM’S MGZ.

3. Comunicació d’informació a tercers

MUM’S MGZ informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan MUM’S MGZ disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de MUM’S MGZ. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: MUM’S MGZ Rivera de Sans,5, Dptx. 13, P.I. Les Tàpies, 43890 L’HOSPITALET DE L’INFANT o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

 

Avís legal:

Aquest portal, que el seu titular és MUM’S MGZ, amb NIF 39907820Z, domicili al carrerRivera de Sans,5, Dptx. 13, P.I. Les Tàpies, 43890, L’HOSPITALET DE L’INFANT, i telèfon 675 742 579, està constituït pels llocs web mums.cat

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a MUM’S MGZ i/o als seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

MUM’S MGZ no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. MUM’S MGZ tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

MUM’S MGZ es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

MUM’S MGZ no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es permet la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal sempre i quan es senyali l’autoria.

Registre General de Protecció de Dades

La informació sobre fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades es publica d’acord amb el previst en l’article 14 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

La reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut del Registre a qualsevol suport, exigirà l’expressa autorització de MUM’S MGZ.

Les dades de caràcter personal inclosos en el Registre no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents a la d’aquesta publicació.
Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.